REGULAMIN KONKURSU „Mikołajkowe rozdanie”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanikę, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie  „Mikołajkowe rozdanie” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Potenza Marek Bomba z siedzibą w Zamarskach (ul. Cieszyńska 6a, 43-419 Zamarski), posiadający nr NIP: 548-131-47-94, (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs jest przeprowadzany na koncie o nazwie „potenzahammocks” w serwisie Instagram, (zwanym dalej Partnerem).
 4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

§ 2. CEL I FINANSOWANIE KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych oraz dla upowszechniania na polskim rynku usług znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.
 2. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora przeznaczonych na działalność promocyjno-reklamową.
 3. Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/potenzahammocks/.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.
 5. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu w związku z realizacją niniejszego Konkursu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Adresatami Konkursu są pełnoletnie osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu określonym w § 4 spełniły warunki i wykonały zadanie konkursowe szczegółowo określone w niniejszym Regulaminie (zwane w dalej „Uczestnikami Konkursu”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

§ 4. DATA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 23.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. do godziny 23:59:59.

§ 5. MECHANIKA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  1. być osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. wykonać zadanie konkursowe określone w § 6 Regulaminu.
 2. Uczestnik może wziąć jeden raz udział w Konkursie i wygrać w nim tylko jedną nagrodę.
 3. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Regulaminie i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z Regulaminem lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie wezmą udziału w Konkursie.

§ 6. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu postu konkursowego i postu, który został dodany do profilu przed postem konkursowym, dodaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem  zamieszczonym na profilu potenzahammocks: https://www.instagram.com/potenzahammocks/, oznaczeniu w poście osoby lub osób w czasie trwania konkursu, określonego w § 4. Regulaminu.
 2. Komentarz pod postem konkursowym musi zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe: Jak wyobrażasz sobie idealne święta?
 3. Zadanie konkursowe powinno:
  1. być wykonane przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu,
  2. stanowić oryginalną i autorską wypowiedź,
  3. być neutralne obyczajowo, a także nie naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 4. Zgłoszenia dodane w innym miejscu niż w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram nie będą rozpatrywane przez Komisję.

§ 7. NAGRODY, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Nagroda zostanie przyznana jednemu Zwycięzcy Konkursu — autorowi najbardziej kreatywnego komentarza.
 2. Organizator przewiduje następującą nagrodę (dalej jako „Nagroda”): 1x wiszące krzesełko hamakowe Medellin L. Koszt jednego krzesełka to 170 zł brutto. Kolor krzesełka hamakowego zostanie wskazany przez Zwycięzcę Konkursu.
 3. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu wytypowany do zwycięstwa w Konkursie, zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Wiadomość dotycząca wygranej zawierać będzie także prośbę o podanie dalszych danych niezbędnych do wydania nagrody.
 6. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu będzie możliwość kontaktu z nim, pozytywna weryfikacja spełnienia przez laureata Konkursu wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz podanie przez niego danych niezbędnych do wysłania nagrody. Uczestnik konkursu ma 3 dni na odpowiedź zawierającą niezbędne dane do wysyłki produktów.
 7. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy na podany przez niego adres.
 8. W przypadku braku kontaktu z laureatem, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, etc. prawo do Nagrody wygasa. W takim przypadku Nagroda wydana będzie kolejnej osobie, której zadanie konkursowe zostało wytypowane przez Komisję.

§ 8. KOMISJA

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą 3 (trzej) niezależni przedstawiciele Organizatora lub osoby przez niego wskazane.
 2. Komisja uprawniona i zobowiązana jest także do wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
 3. W przypadku, gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Regulaminie, nagroda wydana zostanie kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji (dalej jako „Reklamacja”).
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy przesyłać na adres e-mail: sklep@potenza.pl.
 3. Reklamacje można składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niż 30 dni od daty jego zakończenia.
 4. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do doręczeń (chyba że Reklamacja składana była mailem – wtedy adres email Uczestnika, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 5. Komisja rozpatrywać będzie Reklamacje Uczestników na podstawie zasad Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich wpływu.
 7. Osoba składająca Reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres do doręczeń wskazany w Reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub na adres e-mailowy, jeśli Reklamacja została przesłana e-mailowo.

§ 10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 3. W związku z udziałem w Konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  1. Uczestników Konkursu: imię, nazwisko oraz nick w serwisie Instagram.
  2. Zwycięzcy Konkursu: imię, nazwisko, nick w serwisie Instagram oraz adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  1. realizacji uzasadnionego interesu Organizatora – organizacji i przeprowadzenia Konkursu, postępowania reklamacyjnego, bieżącego kontaktu z Uczestnikami Konkursu w związku z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f)
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jakie Organizator albo Uczestnik Konkursu mogą mieć w stosunku do siebie w związku z uczestnictwem w Konkursie – przez okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się Promocja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek otrzymania nagrody w Konkursie. Niepodanie danych lub ich usunięcie przed wysłaniem nagrody skutkować będzie niemożnością udziału w Konkursie i tym samym przesłaniem przez Organizatora nagrody.
 6. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań i żądań prosimy o kontakt pod adresem sklep@potenza.pl.
 8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Firma powierzyła przetwarzanie danych, w celu obsługi Konkursu (w szczególności Organizator) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory dotyczące udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.11.2022 roku.